Navigace

Obsah

Zahájení školního roku 2021-2022

Typ: Základní škola | ostatní
Zahájení školního roku 2021-2022 1Informace pro rodiče
Vážení rodiče, milí žáci,

Letní prázdniny končí a já Vás všechny opět vítám v novém školním roce. Přeji nám všem především hodně zdraví, vzájemné tolerance a pohody. Doufám, že tento školní rok 2021/2022 bude klidnější než ty přechozí. Moc bych si přála, aby se vyučovalo jen prezenčně, ale to záleží z velkém míry i na nás, na naší odpovědnosti, ohleduplnosti a kázni. 

1. 9. 2021 - sejdeme se v 7:45 všichni v Sokolovně, kde postupně proběhne testování. Prvňáčkům mohou případně pomáhat rodiče. Pokud bude pěkné počasí, slavnostní zahájení školního roku bude před vstupem do školy, v případě deštivého počasí zůstaneme v Sokolovně. Všichni žáci odejdou poté do svých kmenových tříd, prvňáčky mohou doprovázet do třídy i rodiče. Tento den bude výuka do 8:45. Všichni žáci budou mít po celou dobu ve společných prostorách roušku, ve třídách ji mít nemusí. Rodiče prvňáčků roušky nebo respirátory budou mít trvale. Prvňáčci si na tento den přinesou prázdnou aktovku, pouzdro a přezůvky. 

2. 9. 2021 - výuka 7:45 - 11:25 - budou probíhat třídnické hodiny (poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, rozvrhem apod.) 

3. 9. 2021 - výuka bude probíhat dle rozvrhu

Preventivní screeningové testování bude dále probíhat 6. a 9. září.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Vše je nutno doložit.

Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září 2021.

Školní družina bude zahájí provoz 2. září od 6:00 do 16:00 hod. Úplata v ŠD pro šk. rok 2021-22

Na obědy se mohou žáci přihlásit od 2. září (přihlášku strávníka žáci obdrží ve škole nebo je možné si ji stáhnout a vyplněnou předat vedoucí ŠJ osobně - skolni-jidelna/stravenky-a-stravne/ 

Hygienická opatření:

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

  • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
  • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Děkuji Vám všem předem za vstřícnost a spolupráci.

Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 30. 8. 2021
Poslední aktualizace: 30. 8. 2021 14:14
Autor: Správce Webu