Navigace

Obsah

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání. Máme podrobně zpracované tématické plány pro jednotlivé ročníky na dané měsíce, poskytujeme komplexní spektrum výukových materiálů, učebnic, pracovních listů, školních pomůcek apod. Po celou dobu individuálního vzdělávání zůstáváme s rodinou v kontaktu, pomáháme, radíme, konzultujeme. Individuálně vzdělávané žáky i jejich rodiče pravidelně zveme na školní akce, projektové dny, setkání, dny otevřených dveří, soutěže, atd.  

Hodnocení, přezkoušení - není třeba se bát!

Dle školského  zákona je nutné individuálně vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Přezkoušení probíhá  v lednu a v červnu příslušného školního roku. Po vzájemné telefonické dohodě se s rodiči žáka stanoví termín. 

Základním cílem  je ověřit, zda:

- probíraná látka odpovídá metodickým plánům a osnovám daného ročníku a našeho ŠVP

- žáka dosáhl očekávaných a odpovídajících výsledků

- došlo u žáka k rozvoji dovedností a vědomostí

- žákonnými zástupci navrhované hodnocení je v souladu se skutečností

Naším krédem je vzdělávat žáky zábavnou a hravou formou a stejně tak zkoušení se nemusí bát nikdo, kdo se poctivě připravoval. Naši pedagogové jsou velmi zkušení, vnímaví, plně respektující odborníci s dlouholetou praxí. Ctíme individualitu a rozvoj každého jedince. 

Co musím splnit, aby bylo moje dítě zařazeno do systému ind. vzdělávání?

Nejprve je potřeba stáhnout a vyplnit  Žádost o přijetí (113.52 kB) Během osobní návštěvy ve škole je přijata žádost a ředitelka školy vystaví rozhodnutí o přijetí. 

Následně je třeba doložit:

 - Žádost o povolení individuálního vzdělávání (140.3 kB) 

- kopii dokladu dosaženého vzdělání. Vzdělavatelem může být kdokoliv - zákonný zástupce, někdo z rodiny, externista, zkrátka - vzdělávání žáka zajišťuje zákonný zástupce sám nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou se dohodne a písemní potvrdí. Pro vzdělávání žáků na I. stupni - stačí maturita, pro vzdělávání žáka II. stupně je třeba vysokoškolské vzdělání, na oboru nezáleží. 

- vyjádření školského poradenského zařízení

Prohlášení o výuce (82.5 kB)

Proces přijetí  žáka lze samozřejmě řešit i online - zákonný zástupce požadovanou dokumentaci společně se skenem rodného listu dítěte zasílá ředitelce školy - zszlutava@seznam.cz. Předem je třeba se informovat, zda může škola z kapacitních důvodů žáka přimout. 

Důvody pro souhlas s individuálním způsobem vzdělávání 

Možnými důvody mohou být např.: větší  efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu, možnost propojení výuky s reálným praktickým životem, nutnost speciálního přístupu  vzhledem k osobnostnímu nastavení, zohlednění vzdělávání vzhledem k oblastem nadání, touha předávat dceři/synovi rodinné hodnoty,  pobyt v zahraničí, nebo velká vzdálenost školy od místa bydliště, apod. Závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně  ředitelka příslušné školy.

Víme, že:

Tolerance, respekt a pochopení je základ, stejně tak hledání způsobů jak vzdělávat děti v 21. století. Důležité je přesvědčení pedagogů o možnosti osobnostního a vědomostního rozvoje každého dítěte bez ohledu na jeho aktuální pozici na cestě ke vzdělávacím cílům. Škola je veřejnou službou a měli bychom si umět najít cestu, jak tuto službu poskytovat všem. Alternativní nabídkou je  právě - individuální vzdělávání.

 

Ohlasy ze strany rodičů našich domškoláčků:

Dobrý den, pane starosto, 

chtěla jsem Vám touto cestou poděkovat za možnost vzdělávat své dva syny formou individuální výuky na Vaší žlutavské základní škole. Už delší dobu jsem hledala pro naše děti takovou formu vzdělávání, která by je i mě bavila, dávala nám smysl a zároveň umožnila volnost při výuce a co je pro nás důležité, dovolila nám efektivně využít čas. Po loňském roku a nedobrovolné on-line výuce jsme si tento druh vzdělávání oblíbili a utvrdili se v tom, že domácí vzdělávání je jasný směr, jen jsme potřebovali najít vstřícnou školu podporující tento typ výuky. Jsem moc vděčná, že jsem dostala doporučení právě na Vaši školu ve Žlutavě a na úžasnou paní ředitelku, která nám vyšla vstříc, pomohla nám lehce přejít z klasického vzdělávání na domácí výuku, poskytla nám veškeré pomůcky a materiály a podporuje nás na dálku jak to jen jde a kdykoli potřebujeme. I pro nás je to krok do neznáma, proto nám moc pomáhá, když víme, že se na paní ředitelku Zvoníčkovou můžeme kdykoli s důvěrou obrátit. Je úžasné, že máte v obci tak pokrokovou, otevřenou a moderní školu, která jde s dobou, podporuje své žáky v individuálních požadavcích a umožňuje vzdělávání podle jejich potřeb, proto ji ráda doporučuji a zmiňuji i ve svém okolí. A především se každý den přesvědčuji o tom, že jsme udělali správně, naše děti jsou spokojené, my také a máme víc času pro sebe jako rodina. 

Přeji Vám a Vašim kolegům a zaměstnancům v obci jen to dobré.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Dne 18. 10. 2021                                      Ing. Darina Herůdková, Tupesy