Navigace

Obsah

Provozní řád školní družiny
 

Školní družina je zařízení pro děti 1. – 5. ročníku (v době před a po vyučování )  a pro dočasné umisťování žáků například při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.

Provoz školní družiny je od 6:30 - 7:30 a od 11:30 - 15:00 hodin.

Žáci navštěvující ŠD musí odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek s vyznačenou dobou pobytu a odchodu ( zda sám nebo v doprovodu ).

Pokud žák má odejít dříve než v hodině, kterou má vyznačenu v zápisním lístku, musí mít písemnou omluvenku od rodičů. Žák musí mít taktéž písemný doklad, pokud navštěvuje nějaký kroužek s vyznačenou dobou odchodu.

Žáci navštěvující ŠD musí dodržovat řád školy a ŠD. Nesmí samovolně opustit prostory ŠD nebo se bez dovolení vzdálit od svého oddělení ( např. z hřiště nebo tělocvičny )

Do školní jídelny a ze školní jídelny odcházejí žáci vždy v doprovodu vychovatelky nebo učitelky.

Neničí majetek ŠD, s hračkami zachází žáci tak, aby nedošlo ke zničení.

Žáci si hrají a pracují v oddělení, ze třídy odcházejí jen, když se dovolí vychovatelky( například při dodržovaní pitného režimu).

V době pobytu ve ŠD i mimo ŠD tj. na hřišti, při vycházce, dodržují pravidla bezpečnosti při hrách a chrání se proti úrazům, dodržují dopravní kázeň.

Všechny úrazy jsou žáci povinni ohlásit vychovatelce, která zajistí ošetření žáka a provede zápis do knihy úrazů.

V šatně se zdržují jen po dobu nutnou k převléknutí a uložení věcí na určené místo.

Ve třídě nosí přezůvky, do jídelny návleky. Na sportovní činnost a pobyt venku mají žáci vhodné oblečení a obuv. Vše řádně podepsané.

V šatně mají uloženy věci na převlečení a přezutí v pevné igelitové tašce popř. pytlíku.  Vše řádně podepsané. Žáci by neměli nosit do ŠD cenné předměty.