Navigace

Obsah

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní školy a Mateřské školy, Žlutava, příspěvková organizace, okres Zlín

1. Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním

stravování, ve znění pozdějších předpisů, - vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní

stravování…, ve znění pozdějších předpisů a platných hygienických předpisů.

2. Výdejní doba

Děti MŠ:

Svačina: 8.00 – 8.30 hodin

Oběd: 11.15 – 11.45 hodin

Odpolední svačina: 13.45 – 14.15 hodin

Žáci ZŠ: 12,30 - 13.45 hodin

První den nemoci si rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ mohou odebrat oběd do jídlonosičů.

3. Přihlašování a odhlášení ze stravování

Přihlášení ke stravování:

Strávníky přihlásí ke stravování jejich rodiče vyplněním přihlášky ke stravování. Přihlášku

předají před zahájením stravování vedoucí školní jídelny.

Odhlášení ze stravování:

Ze stravování se odhlašuje den předem v době od 7.00 hod. do 14.30 hod, nejpozději však do

7.45 hod. daného dne. Telefonicky na čísle: 577945868

4. Nárok na dotovaný oběd (za finanční normu)

Strávník má podle školského zákona č.561/2004Sb., nárok na odebírání dotovaného oběda,

pouze v době pobytu ve školském zařízení podle §117 odst.1.písm. b) a c). V době nemoci a

o prázdninách nemají žáci ani zaměstnanci na dotovaný oběd nárok.

5. Odebírání jídel v době nemoci

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze první den nemoci

(Vyhláška č.107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění).

Strava je určena k okamžité spotřebě bez skladování, nejpozději do 4 hodin od doby

uvaření.

Další dny nemá nárok na dotované stravné .

Neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.

6. Úhrada stravného

Poplatky za stravování jsou vybírány bezhotovostní formou z účtu rodičů u peněžních ústavů

příkazem k úhradě vždy k 15. dni následujícího měsíce. Poplatky za stravování lze uhradit i

v hotovosti také do 15. dne v daném měsíci. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím

měsíci.

7. Kalkulace stravy

Mateřská škola do 6 let:

 celodenní strava 36,- Kč

 strava dopoledne včetně oběda 30,- Kč

Mateřská škola od 7 let:

 celodenní strava 45,- Kč

 strava dopoledne včetně oběda 38,- Kč

Základní škola oběd:

 7 - 10 let 27,- Kč

 11- 14 let 29,-Kč

8. Organizace provozu ve školní jídelně

Strávníci se chovají v jídelně slušně, nepředbíhají a dbají pokynů dohlížejícího pedagogického

pracovníka. S připomínkami ohledně technické nebo hygienické závady se strávníci či jejich

zákonní zástupci obracejí na vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti na vedoucí

kuchařku nebo ředitelku školy. Žáci neodnášejí jídlo z jídelny. Za čistotu stolů během výdeje

odpovídá personál kuchyně.

9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování,

odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li ke

znečištění podlahy nebo stolu, učiní nutná opatření, aby nemohlo dojít k úrazu. Zajistí okamžitý

úklid nečistoty.

Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dohlížející pracovník úraz vedoucí školní jídelny, která poskytne

první pomoc. Zápis do knihy úrazů provede dohlížející pedagogický pracovník. Každý úraz musí

být nahlášen ředitelce školy, která v případě absence žáka ve škole, zasahující alespoň do dvou

vyučovacích dnů nebo předpokladu, že žáku vznikl nárok na odškodnění, provede sepsání

záznamu o školním úrazu.

Dohled v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy a vychovatelka školní družiny.

Rozpis dohledů je vyvěšen ve školní jídelně.

10. Jídelní lístek

V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden. Jídelní lístek je také na internetových stránkách

školy.

11. Vstup nepovolaných osob

Vstup nepovolaných osob /včetně zákonných zástupců/ je po dobu vydávání obědů do

jídelny i přilehlých prostor zakázán!

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen ve školní jídelně.

Ve Žlutavě dne: 1. 7. 2019 Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka školy