Navigace

Obsah

Základní škola


Jsme malotřídní škola s 1. – 5. ročníkem ve čtyřech třídách. Součástí školy je i mateřská škola, školní jídelna a jedno oddělení školní družiny. Škola stojí uprostřed vesnice naproti autobusové zastávky. V budově školy jsou 4 kmenové třídy (vždy s hracím koutkem) a tzv. společenská místnost, která slouží jako vzdělávací a informační centrum pro žáky, kde je žákovská i učitelská knihovna. Škole patří spojovací krček mezi budovou školy a místní sokolovnou, v níž probíhá výuka tělesné výchovy.

skola1


K pohybovým aktivitám je dále využíváno tzv. malé hřiště přímo u školy a velké fotbalové hřiště vzdálené od budovy asi 1 km. Škola má k dispozici světlé, čisté prostory, které kapacitně plně dostačují počtu žáků. Na výzdobě školy se podílejí žáci svými pracemi pod odborným vedením učitelů. Vzděláváme žáky ze Žlutavy i z okolních vesnic a měst /v malém počtu/. Spádová škola pro naše žáky je 1. ZŠ Napajedla. Na naší škole vytváříme téměř rodinné prostředí, kde se všichni dokonale známe. Je pro nás důležitý klidný a vstřícný vztah učitele k žákům. Škola spolupracuje se všemi okolními školami při pořádání výtvarných, pěveckých, matematických, recitačních a dalších soutěží.

skola2

Chceme vytvářet podmínky pro rozvoj, uplatnění a úspěch každého jednotlivého žáka. Respektujeme osobnost každého dítěte, podněcujeme a podporujeme jeho pozitivní aktivity, posilujeme v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu, formujeme správný vztah a úctu k přírodě, životnímu prostředí, ke zdraví a vedeme je k pochopení zásad trvale udržitelného rozvoje. Jsme škola zaměřená na celkový rozvoj osobnosti dítěte formou praktických činností – výtvarných, hudebních, sportovních, jazykových, informativních a práci s PC. Naší snahou je především individuální přístup ke každému z žáků a co nejlepší uplatnění v reálném životě. Paleta našeho školního života je velmi pestrá, o čemž svědčí velké množství projektů, akcí, kroužků a aktivit, jež žákům nabízíme.

skola3


To, jaká je škola, záleží především na tom, jací jsou v ní učitelé – jak formují postoj dětí k učení, k životu, jak u nich vytvářejí základy celoživotní hodnotové orientace, jak napomáhají rozvoji osobnosti žáka. Za tím vším je obrovské množství obětavé a nezištné práce všech pracovníků školy. V současné době, když nás navštíví po několika letech bývalý žák, je vždy velmi udiven proměnou, kterou škola během posledních let prošla. Stále modernizujeme, vylepšujeme, sledujeme nové trendy a způsoby výuky. Naším cílem není vytvořit z dítěte neschopného encyklopedického génia, nýbrž slušného člověka, který se za pomoci osvojených znalostí, schopností a dovedností dokáže prosadit v reálném životě. Velkou devizou tohoto vzdělávacího zařízení je skvěle sehraný kolektiv pedagogických, nepedagogických a správních zaměstnanců, kteří společně pracují v přátelské atmosféře. Smysl každé práce se pozná podle toho, jak jsou její výsledky posuzovány a přijímány. A právě učitelská a vychovatelská práce je specifická tím, že většinou až čas ukáže, jak se nám naše práce podařila.

Každého z nás vždy velmi potěší, když se do školy přijde podívat bývalý žák se slovy: „Strávil jsem zde krásné roky života, moc se mi tady líbilo.“ A já věřím, že tato slova budeme i v budoucnu slýchat stále častěji.

          Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka školy

1

2

111

111111111111111111111