Obsah

Historie Základní školy Žlutava

Za starých časů nebyla povinná školní docházka. Do školy chodil jen ten, kdo chtěl. Na farních školách se učilo náboženství, čtení, psaní a počítání. Ve Žlutavě škola nebyla. Nedochovaly se zápisy o tom, zda posílali Žlutavští  své děti do Napajedel,  ale již v roce 1 700 platili napajedelskému rektorovi Františku Slovákovi  1 zl. 18 kr.

Teprve v době tereziánských reforem dochází k reorganizaci školství. Výnosem ze dne 6. prosince 1774 byl zaveden nový školní řád, nařizující zakládání triviálních škol v každé obci, kde existovala fara nebo kostel. V místech, kde nebyla fara ani kostel, zřizovaly se jednotřídní  triviální školy. Děti s povinnou školní docházkou do 12 let se tu učily čtení, psaní, počítání a náboženství.

Podle písemné zprávy existovala v roce 1791 i ve Žlutavě triviální škola. Učilo se v domku č. 85 a učitelem byl Josef Novák.

První škola byla postavena v roce 1839 za představeného obce Josefa Marčíka z č. 12 nákladem 864 zl. 52 kr. Učitelem na první škole se stal Josef Novák.

Učitel Antonín Daněk (správce školy v letech 1876 – 1915) začal v roce 1889 psát žlutavskou školní kroniku, ve které uvádí popis vnitřního zařízení  tehdejší  školy a jejího okolí: „Budova školní pozůstává z jedné učírny, z jedné světnice pro učitele, komůrky a chléva. Ke škole patřilo asi 2 ½ míry pole mimo zahrádku u školy. Co se týká stavebního místa, zdá se, že bylo velmi dobře voleno. Stojí sama o sobě mezi dvěma cestami. Podle pověsti měla nynější školní budova státi před č. 10 a 11, což zavdalo příčinu k různicim, které se urovnaly a škola se postavila tam, kde nyní stojí a dostala číslo popisné 123. Před ní na návsi stojí 4 lípy a v prostoře mezi nimi kamenný kříž. Okna z učírny a světnice vedou do zahrádky“.

V roce 1891 byla stará školní budova uznána inženýrem c. k. školní rady za naprosto nevyhovující a na základě jeho posudku byly zadány plány a rozpočty na novou školu p. J. Schleprovi z Napajedel. Tyto se schválily koncem srpna 1891 a zároveň byla podána žádost  o rozšíření  školy na dvojtřídní a také žádost  o zavedení  industriálního vyučování. V listopadu byla podána žádost o subvenci a půjčku.

Základní  kámen byl položen 9. června 1892. Farářem Ignácem Sauerem z Napajedel  byla škola dne 25. září 1892 vysvěcena za přítomnosti místní školní rady. Slavnostní řeč pronesl Baltazar Hříva, kaplan z Napajedel. Stavba nové školní budovy si vyžádala částku 11 748 zl. 25 kr. Za obrazy, kříže a vnitřní zařízení do učeben bylo vydáno  600 zl.

Vyučování v nové škole začalo 1. října 1892.

Každý školní rok začínal dne 1. září slavnými službami Božími v Napajedlech, jichž se žáci se svými učiteli zúčastnili.

Během dalších let se počet tříd ve žlutavské škole poměrně  často měnil. Škola bývala trojtřídní nebo čtyřtřídní, pouze v letech 1990 – 1996 se stala dvojtřídkou. Po dobu existence školy v ní působilo mnoho učitelů i ostatních zaměstnanců, jejichž jména jsou uvedena ve starých školních kronikách a také v knize p. Aloise Koutného s názvem „Vyprávění o Žlutavě“ z roku 1985. V následujících řádcích najdete pouze jména správců a ředitelů školy od roku 1839 až po současnost.

Správcové a ředitelé školy od roku 1839 po současnost

1839 – 1841         Novák  Josef
1841 – 1866         Sláma Alois
1866 – 1867         Tomaštík Jan
1867 – 1876         Januštík Josef
1876 – 1915         Daněk Antonín
1915 – 1918         Drbohlav František
1918 – 1928         Baďura Šebestián
1928 – 1939         Knézl Bedřich
1939 – 1958         Haizler Jaroslav
1958 – 1972         Halaška Milan
1972 – 1974         Halašková Marie
1974 – 1978         Jeřábková Ludmila
1978 – 1987         Hasíková Hermína
1987 – 1990         Budek Jaroslav
1990 – 1994         Jungerová Blažena
1994 – 2018         Kašíková Marie
2018 – dosud       Mgr. Zvoníčková  Hana

 

 Ve školním roce 1961/1962 bylo v budově školy zrenovováno osvětlení ve třídách – dříve byla pouze 2 osvětlovací tělesa v jedné učebně, nyní je 6 – 8 těles na třídu. V letech 1965 - 1968 probíhala  dlouho plánovaná přestavba školní  budovy. V suterénu se vybudovalo skladiště pro topivo, kotelna pro ústřední topení, koupelna, prádelna, sprchy.  V přízemí šatny pro žáky a  WC. Místo plánované terasy vznikla v 1. poschodí 4. učebna . V průběhu přestavby školy se vyučovalo ve schůzovní místnosti v budově MNV.

Od školního roku 1968/1969 byl zaveden pětidenní pracovní  týden.

V roce 1980 byla vyměněna původní střešní krytina za hliníkový plech, provedla se generální oprava ústředního topení, vnitřní elektroinstalace,  byla vyměněna okna, dveře, položena nová podlahovina, upravil se byt pro ředitelku školy. V roce 1982 dostala škola novu fasádu.

Od školního roku 1991/1992 byl zahájen provoz školní družiny v prostorách bývalého bytu pro ředitele školy.

V roce 1994 proběhla generální oprava sociálního zařízení. V době rekonstrukce se vyučovalo na hasičské zbrojnici a v budově mateřské školy. V roce 1996 byla zahájena stavba spojovacího krčku mezi budovami základní školy a sokolovnou.

Ve školním roce 2OO1/2OO2 získala ZŠ Žlutava od Ministerstva školství  4 počítače s připojením na internet v rámci akce „Internet do škol“. Škola si zakoupila dva další počítače ze svých prostředků, a tak vznikla počítačová učebna pro žáky se šesti počítači.

Během posledního období  bylo v budově vybudováno nové zářivkové osvětlení, instalovány do oken žaluzie, provedeny úpravy sklepních prostor, zakoupen nový moderní nábytek do tříd a množství učebních pomůcek pro vyučování.

Od 1. ledna 2003 získala škola právní subjektivitu a do jedné příspěvkové organizace byly sloučeny základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Ředitelkou nově vzniklého právního subjektu  byla radou obce  jmenována  PaedDr. Marie Kašíková.

Od roku 2OO5 jsou budovy základní  i mateřské školy vytápěny plynem.

Od  1. ledna 2006 jsou prostory bývalého bytu pro ředitele školy využívány pro potřeby mateřské školy.

Další podrobnosti  o kulturním,  společenském  a  sportovním dění školy i o její historii  je možné si přečíst ve školních kronikách a v knize p. Aloise Koutného „Vyprávění o Žlutavě“.